SCUT Asociația de Servicii Sociale SCUT, Braşov Un moment...

În 2002 a fost inființat un Centru de zi pentru persoane cu probleme cronice de sănătate mintală. În cadrul acestui centru pot fi sprijinite persoane cu boli cronice de sănătate mintală și în mod indirect familiile acestora.

În cadrul centrului se desfășoară activități de grup dar și terapii individuale.

Persoanele se pot înscrie în program pentru a beneficia de serviciile centrului de zi: persoane cu boli cronice de sănătate mintală: adulți cu schizofrenie, cu tulburări de personalitate și alte dizabilități mentale, psihice, somatice și asociate.

SERVICII OFERITE ȘI ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:

 • grup de suport/discuții,
 • consiliere individuală,
 • dezvoltare de abilități soft skills,
 • terapie ocupațională,
 • artterapie (pictură, muzică),
 • limbi străine,
 • educație pentru sănătate,
 • club de lectură/film/teatru,
 • ieșiri în comunitate,
 • mișcare corporală,
 • dezvoltare de deprinderi de viață independentă,
 • workshop-uri tematice,
 • grup de povești terapeutice,
 • activități recreative,

CONDIȚII DE ADMITERE:

 • împlinirea vârstei de minimum 18 ani,
 • încadrarea într-un grad de handicap și/sau existența uneia sau mai multor boli care afectează starea psihică a persoanei;
 • dorința de a beneficia de serviciile oferite;
 • respectarea tratamentului prescris de medicul de specialitate (complianță la tratament), etc.

DREPTURILE BENEFICIARILOR:

 1. să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială.
 2. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite. Orice beneficiar are dreptul la confidenţialitate asupra datelor personale, informațiilor furnizate și primite.
 4. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, în limita resurselor organizației (materiale, financiare, umane), atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 5. să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 6. să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 7. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoanele cu dizabilităţi.

OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR:

 1. să respecte prevederile regulamentului de organizare și funcționare al asociației;
 2. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
 3. să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare al serviciilor sociale;
 4. să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;
 5. să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
 6. să respecte personalul, voluntarii și pe ceilalți beneficiari ai A.S.S. Scut;
 7. să nu prejudicieze imaginea Asociaţiei de Servicii Sociale SCUT prin acțiuni ilegale, declaraţii mincinoase, afirmații bazate pe informații eronate sau incomplete, manipulare, agresivitate, insultă, calomnie, denigrare, furt, etc.;
 8. de a se implica în activitățile prevăzute în planul personalizat de intervenție - orice beneficiar are obligaţia de a se implica activ în procesul de intervenție respectiv participarea la activitățile stabilite de comun acord în planul individualizat de intervenție. În cazul în care beneficiarul nu participa la activitățile stabilite în planul personalizat de intervenție, cu excepția motivației obiective (spitalizare, îmbolnăvire, plecări din localitate, plecări în vacanțe, etc.), mai mult de o lună, contractul încetează de drept.
 9. să respecte programul individual și programul centrului.

CONDIȚIILE DE ÎNCETARE A ACORDĂRII SERVICIILOR:

 1. la expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
 2. prin acordul părţilor privind încetarea contractului;
 3. atunci când scopul contractului / intervenției a fost atins;
 4. prin decizia unilaterală a beneficiarului - refuzul beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;
 5. prin decizia unilaterală a furnizorului – în situația în care are loc nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară sau a regulamentului de organizare și funcționare;
 6. limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
 7. schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
 8. limitarea / dispariția resurselor (materiale / financiare / umane) necesare susținerii parțiale sau totale a serviciilor acordate;
 9. beneficiarul nu mai întrunește condițiile de eligibilitate ale programului social;
 10. în caz de forţa majoră, dacă este invocată;
 11. dacă intervine decesul beneficiarului;
 12. în cazul în care una din părți va încălca dispozițiile contractului de furnizare de servicii sau nu va reuși să îndeplinească una sau mai multe obligații prevăzute, contractul va înceta de drept;

Alte informații:
Localizare: Strada Țebea, nr. 16, Brașov
Program: Luni - Vineri: 9:30 - 17:30
Telefon: 0268429623 / 0751093622

Personal de specialitate:
1 asistent social
1 psihoterapeut

Imagini

Donaţii pentru SCUT

Dacă doriţi să ajutaţi Asociația de Servicii Sociale SCUT, Braşov, cea mai simplă şi rapidă opţiune este să faceţi o donaţie. Donaţiile sunt făcute prin PayPal, o platformă internaţională de plăţi online care ne ajută să garantăm că donaţiile dvs. sunt sigure, rapide şi că ajung direct la noi.

Recomandaţi această pagină prietenilor


Mulţumim susţinătorilor